Programy Unijne

PLAKAT 1024x649 - Programy Unijne

REH-AS TOMASZ SZAPORÓW realizuje projekt dofinansowany z UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP,  POIR.02.03.02-12-0060/19

Tytuł projekt:

Badania z zakresu wykorzystania czynnika termicznego w wyrobach medycznych na przykładzie

platformy do badania przesiewowego stóp.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie prototypu platformy do badań przesiewowych stóp
z wykorzystaniem materiału termicznego z możliwością przeniesienia obrazu w postać cyfrową. Celem badań będzie opracowanie takiej platformy aby jej wdrożenie do produkcji wiązało się z mniejszymi kosztami inwestycyjnymi i kosztami produkcji niż w przypadku platformy 2 d oraz by zminimalizować koszty obsługi badań. Tym samym zakres badań pośrednio powinien przyczynić się również
do zmniejszenia kosztów diagnostyki w zakresie wad/deformacji stóp i upowszechnieniu badań przesiewowych w tym zakresie. Badania powinny dostarczyć Wnioskodawcy odpowiednią wiedzę
z zakresu wykorzystania materiałów termicznych do badań przesiewowych a w drugiej kolejności
w zakresie wykorzystywania takich materiałów do produkcji innych wyrobów medycznych.

Przedmiotem projektu  jest:

Przedmiotem projektu jest zakup usługi badawczej   związanej z opracowaniem prototypu platformy
do badań przesiewowych stóp z wykorzystaniem materiału termicznego i przetestowaniem prototypu
w warunkach laboratoryjnych i klinicznych na 100 os. (w tym 50 z wadami stóp) w zakresie przydatności platformy w celach diagnostycznych oraz porównania jej wyników z wynikami uzyskanymi na platformie stykowej 2 d. Opracowana platforma wykorzystywana będzie do badań przesiewowych stóp i zastąpić ma elektroniczną platformę 2d. Zaprojektowana platforma nie będzie już urządzeniem elektronicznym
a jedynie będzie bazować na materiale termicznym. Dzięki czemu szacuje się, że jej cena (w granicach ok.1500 zł a w przypadku wyposażenia platformy w urządzenie rejestrujące 2500 zł) będzie OK. 4-6 KROTNIE TAŃSZA OD ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY 2 D. Dodatkowo platforma taka nie będzie wymagać podłączenia do komputera i specjalistycznych oprogramowań dzięki czemu ZMNIEJSZĄ SIĘ KOSZTY EKSPLOATACYJNE WYKONYWANYCH BADAŃ (m.in za zużycie energii, sprzętu komputerowego, szkoleń z zakresu obsługi oprogramowania, przedłużenia licencji na oprogramowanie, zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu). Urządzenie takie będzie również MOBILNE
co pozwoli na łatwy jej transport i przechowywanie. Badanie będzie można wykonać w każdy warunkach środowiskowych np. w szkołach, przedszkolach a nie tylko w wyspecjalizowanych gabinetach. Wszystko to przyczynić się do zmniejszenia kosztów badań przesiewowych stóp a co za tym idzie ich upowszechnienia. Innowacyjność takiego urządzenia należy szacować min. na skale Europejską.

Wartość projektu: 76 752.00 PLN

Koszty kwalifikowane:  62 400.00 PLN

Dotacja z UE:  53 040.00  PLN  (85%).

Termin realizacji: 12/03/2020 – 30/06/2020